ഫാ. മത്തായി ഉമ്മൻ നിര്യാതനായി

നിരണം ഭദ്രാസനത്തിലെ വൈദീകനായിരുന്ന ഫാ. മത്തായി ഉമ്മൻ അന്തരിച്ചു