മാര്‍ കുര്യാളശ്ശേരിയുടെ വാഴ്ച (1911)

229. മേല്‍ 147-ാം വകുപ്പില്‍ പറയുന്ന എറണാകുളം മിസ്സത്തിന്‍റെ റോമ്മാ മെത്രാന്‍ ളൂയിസിനു പ്രായാധിക്യമാണെന്നു എഴുതി ബോധിപ്പിക്കയാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹായിയായി ചെമ്പില്‍ പള്ളി ഇടവകയില്‍ കണ്ടത്തില്‍ ആഗസ്റ്റീന്‍ കത്തനാരെ മെത്രാനായി വാഴിക്കാന്‍ റോമ്മായില്‍ നിന്നു അനുവദിച്ചിരിക്ക

ന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെയും കുര്യാളശ്ശേരിയുടെയും വാഴ്ച 1911 നവംബര്‍ 3-നു ഞായറാഴ്ച കാണ്ടിയില്‍ വച്ചു ദെലഗാദിനാല്‍ നടത്തപ്പെട്ടു. കുര്യാളശ്ശേരി മെത്രാനെ വലിയ ആഘോഷത്തോടു കൂടെ ആയാണ്ടു ഡിസംബര്‍ 15-നു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്കു എതിരേറ്റു. 

(ഇടവഴിക്കല്‍ ഡയറിയില്‍ നിന്നും)