കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മർത്തമറിയം സമാജം അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു

google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Gepostet von Joice Thottackad am Montag, 13. August 2018