എം. എസ്. സ്കറിയാ റമ്പാനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

THE RADIANT MONK , BOOK BY FR. JOHNSON IYPE, RELEASING OCCASION AT DELHI