കുമ്പസാരത്തെ കുറിച്ച് ഡോ. ഡി. ബാബു പോൾ സംസാരിക്കുന്നു