ദയാ ഭവന്‍: ദുഃഖിതരുടെ ദൈവിക സ്നേഹാലയം / കെ. വി. മാമ്മന്‍

Book about Daya Bhavan, Bangalore (ദയാ ഭവന്‍ ദുഃഖിതരുടെ ദൈവിക സ്നേഹാലയം / കെ. വി. മാമ്മന്‍)