അത്ഭുത കന്യക / ഫാ. എം. സി. ഗീവര്‍ഗീസ്

border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

അത്ഭുത കന്യക / ഫാ. എം. സി. ഗീവര്‍ഗീസ് / Biography of Mother Susan Kuruvila

മദര്‍ സൂസന്‍ കുരുവിളയെക്കുറിച്ച് 1946 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥം