നമ്മുടെ വാക്കുകള്‍ ഹൃദ്യമാകട്ടെ / ഫാ. ഡോ. ടി. ജെ. ജോഷ്വ