ഒന്നാം കാതോലിക്കാ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ