പെസഹാ പുണ്യവുമായി പഴയ സുറിയാനി പള്ളിയില്‍ അവല്‍ നേര്‍ച്ച