ചന്ദനപ്പള്ളി വലിയപള്ളിയെ പറ്റി ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസില്‍ വന്ന പരിപാടി

ചന്ദനപ്പള്ളി വലിയപള്ളിയെ പറ്റി വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന asianet plus ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാമ്മിൽ വന്നപ്പോൾ ..