വി. മൂറോൻ കൂദാശയെക്കുറിച്ച് പ. പിതാവ് നൽകുന്ന സന്ദേശം