ഫാമിലി യൂത്ത്കോൺഫറൻസ്

​ഫാമിലിയൂത്ത്കോൺഫറൻസ്: ജോര്‍ജ്തോമസുംസൂസൻതോമസും സിൽവർസ്‌പോൺസർമാർ.

 

വാഷിംഗ്ടൺഡി. സി. :  നോത്ത്ഈസ്റ്റ്

മേരിക്കൻഫാമിലിയൂത്ത്കോൺഫറൻസ്

ടീംഅംഗങ്ങൾ​​വിധഇൾമാച്ച്11ന്

ന്ദശിച്ചു.

 

റാഫിളിന്റെമൂന്നാംസമ്മാമായമുന്ന്

ഫോണുൾജോജ്തോസ്, സൂ

തോസ്ദമ്പതികൾസ്പോണ്‍​ർചെയ്തു

സിർസ്പോണ്‍​മാരായി.ഇവർവാഷിംഗ്ടൺ

സെന്റ്തോസ്ഓത്തഡോക്സ്ഇകാംമാണ്.

വിശുദ്ധകുബായ്ക്കുശേഷംനന്ന

ങ്ങിൽവികാരിഫാ.കെ.. ചാക്കോടീം

അംങ്ങളെസ്വാതംചെയ്തു.വിവരണങ്ങൾ

നൽകികോൺഫറൻസ്വിജയത്തിനായി

ഇടവകഅംഗങ്ങൾസഹായങ്ങൾനൽകുവാൻ

അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

കോൺഫറൻസ്ജനറൽസെക്രട്ടറിജോർജ്

തുമ്പയിൽ,   ഐസക്ക്ചെറിയാൻഅന്നാ

ചെറിയാൻമീഡിയാകോഓഡിനേറ്റർരാജൻ

യോഹന്നാൻ,   മുൻഏരിയാകോഓഡിനേറ്റർ

ജോർജ്പി. തോമസ്ഇടവകസെക്രട്ടറിയുംമുൻ

ഏരിയാകോഓഡിനേറ്ററുമായസൂസൻതോമസ്,

ഇടവകട്രസ്റ്റിമാത്യുസി. പോൾ,   ഭദ്രാസന

അസംബ്ലിഅംഗംജോയിസി. തോമസ്,

സാജൻമാത്യുഎന്നിവർസന്നിഹിതരായിരുന്നു,

 

കോൺഫറൻസ്ജനറൽസെക്രട്ടറിജോർജ്തുമ്പയിൽ

കോണ്‍​സിന്റെലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുംഫണ്ടു

ശേത്തെക്കുറിച്ചുംസംസാരിച്ചു.

സാൻമാത്യു,രാൻയോന്നാൻഎന്നി

യിരംഡോറിന്റെഗ്രാന്റ്

സ്പോണ്‍​മാരാകുയുംചെയ്തു.

 

ഡമാസ്കസ്സെന്റ്തോസ്ഓത്തഡോക്സ്

യിൽനന്നചങ്ങിൽവികാരിഫാ.കെ.ജെ.

ഗീസ്ഏരേയുംസ്വാതംചെയ്തുവിങ്ങ

കി.ഭാമാനേജിംഗ്കമ്മിറ്റിഅംഗംജോഫ്

ബ്രഹാം,ഫിനാസ്കമ്മിറ്റിഅംഗംവഗീസ്

ക്ക്,സെക്രട്ടറിഷീജാഫിലിപ്പ്,ട്രസ്റ്റിസാ

പൗലോസ്, ഡോ.ജോജ്തോസ്,ദ്രാ

സംബ്ലിഅംഗംവഗീസ്,സ്ക്കറിയാ,

ജിഡാനിയേ,എന്നിവർസന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ജോഫ്ഏബ്രഹാംകോണ്‍​സിനെപ്പറ്റിയുള്ള

വിങ്ങൾനകി.ഗീസ്ഐക്ക്

റാഫിൾടിക്കറ്റ്ഡോ.ജോജ്തോസിന്

കിക്കൊണ്ട്വിണോദ്ഘാനംനിഹിച്ചു.

സുനീറിലേക്കുള്ളആശംയുടെചെക്ക്

ഭിയ്ക്കുയുംചെയ്തു.

 

മോണ്ട്സെന്റ്ഗ്രീഗോറിയോസ്ഇയി

ന്നചങ്ങിൽറ. യേശുദാൻപാപ്പ

കോറെപ്പീസ്കോപ്പാഏരേയുംസ്വാതം

ചെയ്തുവിങ്ങൾനകി.കോൺഫറൻസ്

ട്രഷറാർമാത്യുവർഗീസ്,തോമസ്വർഗീസ്

(സജി), ഫിലിപ്പോസ്സാമുവേൽ, ജോൺ

താമരവേലിൽ, ഫാ.ജോയിസ്പാപ്പൻ, ഇടവക

സെക്രട്ടറിസോണിപോൾ, ട്രസ്റ്റിജോസ്

മാത്യു, ജയിംസ്ജോർജ്,മാത്യുവർഗീസ്

എന്നിവർസന്നിഹിതരായിരുന്നു.

 

മാത്യുവഗീസ്, ഫിലിപ്പോസ്സാമുവേ,

തോസ്വഗീസ് (ജി) ന്നി

ജിസ്ട്രേനെക്കുറിച്ചുംറാഫിളിനെക്കുറിച്ചും

സുനീറിനെക്കുറിച്ചുംസംസാരിച്ചു.

മാത്യൂവഗീസ്വെരി. . യേശുദാ

പാപ്പൻകോറെപ്പീസ്കോപ്പായ്ക്ക്

റാഫിൾടിക്കറ്റ്നകിക്കൊണ്ട്റാഫിളിന്റെ

വിതരണോത്ഘാടനംനിവ്വഹിച്ചു.

യിംസ്ജോജ്,മാത്യുവഗീസ്എന്നി

ഗ്രാന്റ്സ്പോണ്‍​മാരായി.

 

കമ്മിറ്റിഅംഗങ്ങളുടെനാളിതുവരെയുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളെകോഓർഡിനേറ്റർഫാ.ഡോ.

വര്ഗീസ്എം. ഡാനിയേൽ,   ജനറൽസെക്രട്ടറി

ജോർജ്തുമ്പയിൽ, ട്രഷറാര്മാത്യുവര്ഗീസ്,

ഫിനാന്സ്കമ്മിറ്റിചെയര്എബികുര്യാക്കോസ്

എന്നിവര്ശ്ലാഘിച്ചു.

 

ജിസ്ട്രേനെക്കുറിച്ച്അറിയേണ്ട

ന്ധപ്പെടേണ്ടനമ്പർഫാ.ഡോ.ഗീസ്

എം.ഡാനിയേ: 203 508 2690, ൽസെക്രട്ടറി

ജോജ്തുന്പയി: 973 943 6164, മാത്യുവഗീസ്: 631 891 8184

ഗ്രാന്റ്സ്പോണ്‍​മാരാകാൻആഗ്രമുള്ള

ന്ധപ്പെടേണ്ടനന്പർഎബികുര്യാക്കോസ്: 845 380 2696.

 

റിപ്പോട്ട്: രാൻവാപ്പള്ളി