മലയാളി ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയന്‍ അവാര്‍ഡ്

ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Dr. George Mathew (Al Ain St.Dynisious Orthodox Church member) got Abu Dhabi Govt. “Abu Dhabi Excellence Award”

George_Award

 

Meet the Indian-origin doctor who won Abu Dhabi Award _ GulfNews.com