ഡോ. സ്റ്റാന്‍ലി ജോര്‍ജിന് ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടര്‍ അവാര്‍ഡ്

Dr. Stanley George receiving award for best doctor in super specialty category.