തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിൽ മാർ നിക്കോളവാസ് വി. കുർബാന അർപ്പിച്ചു

തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിൽ ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസന അധിപൻ സഖറിയ മാർ നിക്കോളവാസ് വി. കുർബാന അർപ്പിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ കബറിങ്കൽ ധൂപം വച്ചു.