തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരി: പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി

തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്ക് യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ പോളിക്കര്‍പ്പോസ് അടിസ്ഥാന ശില ഇടുന്നു