പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനെ സന്ദർശിച്ചു