തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിൽ കുർബാന അർപ്പിച്ചു

40 വർഷത്തിന് ശേഷം, അങ്കമാലിയുടെ പോളിക്കാർപ്പോസ് തിരുമേനി തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിൽ കുർബാന അർപിക്കുന്നു. Video