തൃക്കുന്നത്തു സെമിനാരി പള്ളി തുറന്നു

തൃക്കുന്നത്തു സെമിനാരി പള്ളി തുറന്നു. Video

t' src='http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js'>

40 വർഷം ആയി പുട്ടപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിന്റെ മദ്ബഹായിൽ അഭി. പൊളിക്കാർപ്പോസ് തിരുമേനി പ്രകാശത്തിന്റെ തിരി തെളിയിക്കുന്നു.

Posted by മാർത്തോമായുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ on Dienstag, 23. Januar 2018