വടക്കന്‍മണ്ണൂര്‍ പള്ളിയില്‍ പെരുന്നാളിനു കൊടിയേറി

വടക്കന്‍മണ്ണൂര്‍ പള്ളിയില്‍ 114 -ാമത് വാര്‍ഷിക പെരുന്നാളിനു കൊടിയേറി.

ipt>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/de_DE/sdk.js#xfbml=1&version=v2.11'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Posted by Joice Thottackad on Montag, 25. Dezember 2017