​ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു താരാട്ടുപാട്ട് / ശ്രേയ അന്ന ജോസഫ്

'malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

​ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു താരാട്ടുപാട്ട്……!!!!!! ഏറെ പുതുമയാര്‍ന്ന വരികളും ഈണവും ….!!!
ആലാപനം Sreya Anna Joseph.

Lyrics: Boban.T.G ,  Music: Binoy cherian Kottayam,  Orchestration : Yesudas George,  Mixing, mastering and Video shoot :  Jinto John, Geetham Studio.Ernakulam.
For song Karaoke contact: sreyaannaofficial@gmail.com.