മതസൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്‍റെ കെടാവിളക്ക്

ശബരിമല ക്ഷേത്രം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് നേതൃത്ത്വം നല്കിയ പോളച്ചിറയ്ക്കൽ കൊച്ചുമ്മൻ മുതലാളിയും പറമ്പിൽ റവ. സ്കറിയാ അച്ചനും…
മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ പാഠം…
(ദേശാഭിമാനി ദിനപ്പത്രം 2017 ഡിസംബർ 1)