ഗ്രീഗോറിയന്‍ പ്രഭാഷണ പരമ്പര / സ്വാമി സത് സ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതി

_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

ഗ്രീഗോറിയന്‍ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രഭാഷണം സ്വാമി സത് സ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതി നിര്‍വഹിക്കുന്നു….

Posted by GregorianTV on Montag, 23. Oktober 2017