പരുമല തിരുമേനി സാമൂഹ്യ നന്മയുടെ ഊര്‍ജം പകര്‍ന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി