പരുമല പെരുനാള്‍: തീര്ത്ഥാടന വാരാഘോഷ പൊതുസമ്മേളനം: Live

or_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

പരുമല പെരുനാള് 2017 – തീര്ത്ഥാടന വാരാഘോഷ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം – പരുമലയില്നിന്ന് തത്സമയ സംപ്രേഷണം

Posted by GregorianTV on Donnerstag, 26. Oktober 2017

പരുമല പെരുനാള് 2017 – തീര്ത്ഥാടന വാരാഘോഷ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം – പരുമലയില്നിന്ന് തത്സമയ സംപ്രേഷണം