ഡോ. സഖറിയാ മാര്‍ തെയോഫിലോസിന്‍റെ അന്ത്യ കല്പന

zachariah-mar-theophilos_last_circular

raorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

കാലംചെയ്ത അഭി. സക്കറിയ മാർ തെയോഫിലോസ് തിരുമനസിന്റെ "അന്ത്യകല്പന"😢😢😢💐💐💐

Posted by Santhosh P Zachariah on Donnerstag, 26. Oktober 2017