ഡോ. സഖറിയാ മാര്‍ തെയോഫിലോസിന്‍റെ അന്ത്യ കല്പന

zachariah-mar-theophilos_last_circular

കാലംചെയ്ത അഭി. സക്കറിയ മാർ തെയോഫിലോസ് തിരുമനസിന്റെ "അന്ത്യകല്പന"??????

Posted by Santhosh P Zachariah on Donnerstag, 26. Oktober 2017