തെയോഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ ഭൗതീക ശരീരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര കോയമ്പത്തൂർ സെന്റ് മേരീസ് കാത്തീഡ്രലിൽ

cation.com/pagead/show_ads.js'>

മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ ഭൗതീക ശരീരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര കോയമ്പത്തൂർ സെന്റ് മേരീസ് കാത്തീഡ്രൽ നിന്നും തൽസമയം .. …

Posted by Nedumavu Valiyapally on Mittwoch, 25. Oktober 2017

മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ ഭൗതീക ശരീരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര കോയമ്പത്തൂർ സെന്റ് മേരീസ് കാത്തീഡ്രലിൽ.