നഷ്ടമായത് മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്‍റെ മഹാ ഇടയനെ

കേരളഭൂഷണം, 25-10-2017