മാര്‍ തെയോഫിലോസ്: അനുശോചന സന്ദേശങ്ങള്‍

Condolence Message by H.G. Dr Geevarghese Mar Yulios..

Posted by Catholicate News on Dienstag, 24. Oktober 2017

മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോ. സക്കറിയാസ് മാർ തെയോഫിലോസ് തിര…

മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോ. സക്കറിയാസ് മാർ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി കാലം ചെയ്തു. അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ..

Posted by Calcutta Diocese on Dienstag, 24. Oktober 2017

Posted by Zacharias Mor Philaxinos on Mittwoch, 25. Oktober 2017

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/de_DE/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Posted by Didymos Live Webcast on Dienstag, 24. Oktober 2017