ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഇടയന്‍ / കെ. എം. മാണി