എഴുത്ത്, പ്രസാധനം, കൃഷി…

കെ. വി. മാമൻ നവതിയോട് അടുക്കുമ്പോഴും ഊർജസ്വലൻ