എത്യോപ്യൻ സഭയുടെ സ്ലീബ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ കാതോലിക്കാ ബാവാ പങ്കെടുക്കുന്നു

എത്യോപ്യൻ സഭയുടെ സ്ലീബ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ കാതോലിക്കാ ബാവാ പങ്കെടുക്കുന്നു

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 26. September 2017

The President of Ethiopia and his better half in traditional dress join the dignitaries. His Holiness the Catholicos gets up in greeting the pilgrims from India led by His Grace Geevarghese Mar Coorilos. In the second picture we get a glimpse of the Indian Orthodox pilgrims.