പത്രോസിന്‍റെ പരമാധികാരം / ഫാ. പി. എം. കുറിയാക്കോസ് കോതമംഗലം

പത്രോസിന്‍റെ പരമാധികാരം / ഫാ. പി. എം. കുറിയാക്കോസ് കോതമംഗലം