മലങ്കര നസ്രാണികള്‍ 1930 കളില്‍: ഒരു അപൂര്‍വ്വ ചിത്രം

Konat Mathen Malpan

കോനാട്ട് മാത്തന്‍ മല്പാനു കോറെപ്പിസ്ക്കോപ്പാ സ്ഥാനം കിട്ടിയതു സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുമോദന സമ്മേളനത്തിനു ശേഷമെടുത്ത ഫോട്ടോ.