സുപ്രീംകോടതിവിധി സമാധാനത്തിന്‍റെ സുവര്‍ണ്ണരേഖ: പ. പിതാവ്