ബഥനി ആശ്രമത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ലോഗോ പ്രകാശനം

ബഥനി ആശ്രമത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ലോഗോ പ്രകാശനം 2017 സെപ്തംബർ 12 ന് പഴയ സെമിനാരിയിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു