President Dr. Bashar al-Assad Visits Holy Cross Syriac Orthodox Monastery in Saydnaya

 

President Dr. Bashar al-Assad Visits Holy Cross Syriac Orthodox Monastery in Saydnaya. News