എത്യോപ്യയിലെ സ്ലീബാപെരുന്നാളിന് പ. കാതോലിക്കാബാവാ മുഖ്യ അതിഥി