കൊഴുവല്ലൂർ കാതോലികേറ്റ് സെന്‍ററിന്‍റെ അറുപതാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ

കൊഴുവല്ലൂർ ദേശത്തിന്റെ ദീപ്ത് പ്രകാശമായ സെന്റ്.ജോർജ്ജ് ഓർത്തോഡോക്സ് കാതോലികേറ്റ് സെന്‍ററിന്‍റെ അറുപതാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ