വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ സ്വര്‍ഗ്ഗനായകാ… / ശ്രേയ അന്ന ജോസഫ്

വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ സ്വര്‍ഗ്ഗനായകാ
കാത്തുകൊള്‍ക നീ സര്‍വ്വദായകാ..

ശ്രേയ അന്ന ജോസഫ് എന്ന കൊച്ചു ഗായികയുടെ അതിമനോഹരമായ ആലാപനത്തിലൂടെ ഈ ഹിറ്റ് ഗാനം കേള്‍ക്കു…