Orthodox Syrian Sabha Nidhi Sambarana Padhathy, 1952

Orthodox Syrian Sabha Nidhi Sambarana Padhathy, 1952