രാഷ്ട്രപതിയുടെ കണക്കു പുസ്തകം / വര്‍ഗീസ് ജോണ്‍ തോട്ടപ്പുഴ