സത്യം ജയിക്കും / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

Editorial, Malankarasabha Monthly, July 2017