വട്ടിപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് റസിഡണ്ട് ഓഫീസില്‍ നിന്നും അയച്ച ഒരു കത്ത് (1870)

കോട്ടയത്തു ഇടവഴിക്കല്‍ പീലിപ്പോസ് കോറെപ്പിസ്ക്കോപ്പാ രചിച്ച്
ഇടവഴിക്കല്‍ ഗീവറുഗീസ് കത്തനാര്‍ (മാര്‍ സേവേറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ) 1879-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ‘യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും.