പരുമല സെന്റ്.ഗ്രീഗോറിയോസ് ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പ്

പരുമല സെന്റ്.ഗ്രീഗോറിയോസ് ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പ് ഈ മാസം 19 ന്