കെ. ജി. കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃക: ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി