എട്ടാം മാര്‍ത്തോമ്മാ ചരമ ദ്വിശതാബ്ദി സമാപനം: Live

; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

എട്ടാം മാര്‍ത്തോമ്മാ ചരമ ദ്വിശതാബ്ദി സമാപനം: Live