ബോധിഷ കരിങ്ങാട്ടില്‍ ബാലജനസഖ്യം കോട്ടയം മേഖല പ്രസിഡന്‍റ്