ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ് പരുമല സെമിനാരി സന്ദര്ശിച്ചു

fr-m-o-john-parumala fr-m-o-john-parumala1 fr-m-o-john-parumala2 fr-m-o-john-parumala3fr-m-o-john-parumala4

മലങ്കരസഭാ വൈദികട്രസ്റ്റിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫാ.ഡോ. എം.ഒ. ജോണ് പരുമല സെമിനാരിയും പരുമല ക്യാന്സര് സെന്ററും സന്ദര്ശിച്ചു.